News

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Swedish House of Finance har nyligen lämnat in ett remissyttrande över promemorian Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna till Finansdepartementet. Yttrandet går att ta del av i sin helhet här.

On